Selecteer een pagina
Balans per 31 december 2016                
                   
                   
Activa     2016       2015    
                   
                   
Materiële vaste activa                  
Investeringen                  
Website   790     1395    
          790       1395
Vlottende activa                  
Liquide middelen                  
Kas                                                      175       177    
Rabobank rek.courant     547       2.904    
Rabobank spaarrekening     61.223       38.482    
I.N.G. rek. courant     1.086       1.263    
Kruisposten     0       0    
          63.031       42.826
                   
Overige vorderingen                  
Debiteuren     121       71    
Voorraad Canons     3.378       4.145    
Voorraad Een hof voor een Heer     390       510    
Vooruitbetaalde kosten     84       0    
Overlopende posten     0       0    
Te ontvangen rente     103       240    
          4.076       4.966
        67.897     49.187
Passiva                  
                   
Eigen vermogen                  
Kapitaal per 1 januari               39.589     38.826    
Resultaat    1.115       763    
Kapitaal per 31 december        40.704       39.589
                   
Voorzieningen                
Reservering jubilea en evenementen   13.730       7.716    
  toevoeging    € 6.512                
  afname         €    498                
Reservering Foto Herkenning Groep   500       500    
Reservering Themanummer   5.250       0    
Schenking Oude Begraafplaats   220       220    
          19.700       8.436
                   
                   
Kortlopende schulden                
Crediteuren   7.405       549    
Te betalen kosten   35       487    
Vooruitontvangen contributie   53       126    
          7.493       1.162
        67.897     49.187