Selecteer een pagina
Balans per 31 december 2017                
                   
Activa     2017       2016    
                   
Materiële vaste activa                  
Investeringen                  
Website   0     790    
          0       790
Vlottende activa                  
Liquide middelen                  
Kas                                                      147       175    
Rabobank rek.courant     2.905       547    
Rabobank spaarrekening     45.326       61.223    
I.N.G. rek. courant     926       1.086    
Kruisposten     0       0    
          49.304       63.031
Overige vorderingen                  
Debiteuren     278       121    
Voorraad Canons     2.653       3.378    
Voorraad Een hof voor een Heer     370       390    
Voorraad Kaart van Blaeu     817       0    
Voorraad vlaggen 2e partij     878       0    
Voorraad wimpels     447       0    
Voorraad fiets-wandelboekje 1799     695       0    
  kosten drukwerk     € 2.234                
  verkoop                   €   290                
  subsidie gemeente € 1.250                
Vooruitbetaalde kosten     85       84    
Overlopende posten     0       0    
Te ontvangen rente     14       103    
          6.237       4.076
        55.541     67.897
Passiva                  
                   
Eigen vermogen                  
Kapitaal per 1 januari               40.704     39.589    
Resultaat    367       1.115    
Kapitaal per 31 december        41.071       40.704
                   
Voorzieningen                
Reservering jubilea en evenementen   10.397       13.730    
  toevoeging    € 2.054                
  afname          € 5.387                
Reservering Foto Herkenning Groep   500       500    
Reservering Themanummer   2.750       5.250    
Schenking Oude Begraafplaats   220       220    
          13.867       19.700
Kortlopende schulden                
Crediteuren   338       7.405    
Te betalen kosten   49       35    
Vooruitontvangen contributie   216       53    
          603       7.493
        55.541     67.897