HISTORISCHE VERENIGING BERGEN (NH)

BELEIDSPLAN 2018 en 2019

Inleiding

Dit beleidsplan van de Historische Vereniging Bergen (HVB) geldt voor de jaren 2018 en 2019. Het beschrijft op hoofdlijnen de plannen en ambities voor deze periode. Voor meer gedetailleerde informatie, zoals verslagen van uitgevoerde werkzaamheden, financiële verantwoording, begroting en organisatie van bestuur en werkgroepen wordt verwezen naar de inhoud van het Nieuwsblad voor de leden van de HVB. Dit verschijnt twee keer per jaar in druk en op de website van de Vereniging (hvb-nh.nl). Op deze website staan tevens de ANBI-gegevens van de Vereniging.

Doelstelling

De Vereniging stelt zich volgens artikel 2 lid 1 van de Statuten het volgende ten doel:

a. de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis, casu quo heemkunde van de dorpen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee te stimuleren;
b. de resultaten van bedoeld onderzoek en studie voor een breed publiek toegankelijk te maken;
c. de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te verwerven en te behouden.

 Middelen

De Vereniging zet volgens artikel 2 lid 2 van de Statuten de volgende middelen in om de doelstellingen te bereiken:
a.
 het verzamelen van gegevens en het verspreiden van meerdere kennis over de geschiedenis van de dorpen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee, zowel in druk als digitaal:
b. het verrichten (al dan niet in werkgroepsverband) van systematisch onderzoek in archieven over de dorpen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee;
c. het organiseren van verenigingsbijeenkomsten en excursies;
d. het uitgeven van een verenigingsperiodiek en andere kronieken en themanummers ter publicatie van onderzoeksresultaten;
e. het onderhouden van een website ten behoeve van – onder meer – communicatie met de leden en publicatie van onderzoeksresultaten;
f. het samenwerken met andere organisaties en instellingen op enig gebied van cultuur en historie;
g. het aanwenden van alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Organisatie

Bestuurlijke organisatie

De Vereniging baseert de interne organisatie op het huishoudelijk reglement dat onder meer voorziet in een bestuur en diverse werkgroepen, waarbij een bestuurslid (zgn. portefeuillehouder) zich verantwoordelijk stelt voor de activiteiten van één of meer werkgroepen. De portefeuillehouder legt jaarlijks verantwoording af:
a. aan het bestuur tijdens bestuursvergaderingen
b. aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

Organisatie van de verenigingsfinanciën

De penningmeester van de HVB streeft in nauwe samenwerking met de portefeuillehouders naar:
a. een sluitende begroting van inkomsten en uitgaven;
b. een jaarlijkse reservering van een bedrag voor jubilea. Kosten van een jubileum worden ten laste van de post reservering jubilea gebracht;
c. een eigen vermogen ter grootte van anderhalf maal de jaaromzet;
d. handhaving van de ANBI-status.

De begroting wordt in het najaar tijdens de algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie controleert eens per jaar de financiële administratie van de Vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid. De algemene ledenvergadering kan dan – na het advies van de kascommissie te hebben gehoord – besluiten het bestuur decharge te verlenen.

Inkomsten

De Vereniging verwerft inkomsten op de volgende wijze:
a. contributie van de leden
b. “meer mag ook”. Donatie naast de contributie
c. verkoop van uitgaven van de HVB via de boekhandel (Kronieken en Themanummers), via promotieactiviteiten en via de HVB-website (uit de voorraad oude Kronieken en HVB-uitgaven);
d. verkoop van andere artikelen zoals vlaggen en wimpels van Bergen en reproducties van oude kaarten van Bergen;
e. schenkingen en legaten. Jaarlijks krijgen de leden een herinnering;
f. werving van fondsen voor incidentele activiteiten passend binnen de HVB-doelstelling.

Uitgaven

De voornaamste uitgavenposten van de Vereniging zijn de volgende:
a. kosten van gedrukte uitgaven zoals het HVB-orgaan Bergense Kroniek, themanummers, incidentele uitgaven en het halfjaarlijkse HVB-Nieuwsblad;
b. kosten verbonden aan activiteiten van werkgroepen, op basis van door de werkgroepen ingediende begrotingen;
c. kosten van incidentele activiteiten, zoals een tentoonstelling van objecten gerelateerd aan de Bergense historie;
d. kosten van overige verenigingsactiviteiten, zoals ledenvergaderingen, lezingen, forums en “steunpilaren-middag”, alsmede incidentele bijeenkomsten.

De bestuursleden en andere medewerkers van de Vereniging zijn allen onbezoldigd.

Balans en Verlies- en winstrekening

De balans op het einde van elk kalenderjaar en de Verlies- en winstrekening en verantwoording over elk kalenderjaar worden gepubliceerd in het Nieuwsblad dat verschijnt in de maand maart van het eerstvolgende kalenderjaar.

Begroting

De begroting en de plannen voor het komende kalenderjaar worden gepubliceerd in het Nieuwsblad dat verschijnt in de maand augustus van het lopende kalenderjaar.

Bestuur

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2018:

Voorzitter                             Niek Weel
Secretaris                             Aalt van Huissteden
Penningmeester                 Marry Ranzijn
Lid (vice-voorz.)                   Leo Rotthier
Lid                                         Sjoerd Boersma
Lid                                         Beatrijs van Erdewijk
Lid                                         Jan Rein Pruntel
Lid                                         Theo de Graaff
Lid                                         vacature

Bestuursactiviteiten

Hiervoor wordt verwezen naar het verslag van de secretaris dat in maart van elk jaar in het Nieuwsblad verschijnt.

Plannen van het bestuur voor 2018 en 2019

Het bestuur stelt zich ten doel het aantal van rond 1850 leden te handhaven. In juni 2018 bestaat de HVB 25 jaar. Dat zal gevierd worden met diverse activiteiten zoals een expositie in de Petrus en Pauluskerk en het uitgeven van een speciaal themanummer over feesten en vertier in verleden en heden. Eventuele plannen van de verschillende werkgroepen staan vermeld bij de gedetailleerde beschrijving van deze groepen in de Nieuwsbladen die in maart 2018 en maart 2019 verschijnen.

Werkgroepen

In 2017 waren er de volgende werkgroepen, met vermelding van de portefeuillehouder:
Werkgroep Histon (Historisch Onderzoek): Beatrijs van Erdewijk
Werkgroep Beeld en Geluid: Jan Rein Pruntel
Werkgroep Redactie: Theo de Graaff
Werkgroep Excursies: Leo Rotthier
Werkgroep PR, lezingen en evenementen: Marry Ranzijn
Werkgroep Verspreiding drukwerk: Marry Ranzijn
Werkgroep Ledenadministratie: Marry Ranzijn
Werkgroep Oude Begraafplaats: Niek Weel
Werkgroep Begraafplaats Kerkedijk: Niek Weel
Werkgroep Website: Sjoerd Boersma
Werkgroep Historisch Kadaster: Niek Weel
Werkgroep QR-code: Niek Weel

Voor een gedetailleerd overzicht van activiteiten, plannen en leden van de werkgroepen wordt verwezen naar het Nieuwsblad dat in maart van elk kalenderjaar verschijnt.